top of page
Metlife office.jpg

Podmínky použití

VZPforForeigners je společnost dále uváděná jako licencovaná Českou národní bankou a ministerstvem finančních služeb státu New York ke zprostředkování veškerého komplexního zdravotního pojištění cizinců v České republice v dlouhé nebo zkrácené formě jak v jazyce, tak v rozsahu.

Závazky a povinné strany ke všem nabídkám zde obsaženým naleznete v podmínkách našich tří pojistných plánů zdravotního pojištění.

Následující podmínky používání webových stránek upravují vaše používání webových stránek VZPforForeigners. Před použitím webu si prosím pozorně přečtěte tyto zásady.

Tyto stránky vlastní a provozuje VZPforForeigners a/nebo její dceřiné společnosti a přidružené společnosti (souhrnně „VZPforForeigners Komplexní zdravotní pojištění (dále jako „my“ nebo „nás“).

Účelem těchto zásad je poskytnout vám rady ohledně obsahu na stránce a také vám pomoci porozumět tomu, jaké informace shromažďujeme, ať už jsou osobně identifikovatelné či nikoli, jak je shromažďujeme, jak je používáme, jak je sdílíme a jak chráníme to. Vstupem na stránky a/nebo jejich používáním souhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto zásady a podmínky zde uvedené a budete jimi vázáni. POKUD S TĚMITO ZÁSADY NESOUHLASÍTE, NEPOUŽÍVEJTE STRÁNKY ANI JEJICH OBSAH.

Tyto zásady můžeme kdykoli revidovat. Jakékoli revize vstoupí v platnost po zveřejnění revidovaných Zásad na Stránkách. Při každé návštěvě této stránky se prosím seznamte s těmito zásadami, abyste se informovali o případných revizích, protože vaše další používání této stránky bude znamenat váš souhlas s revidovanými zásadami.

Webové stránky a obsah třetích stran


Stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky a obsah třetích stran. Tyto zásady se vztahují pouze na Stránky a na VZPforForeigners.cz Health Insurance Limited shromažďování a používání vašich údajů. Propojené webové stránky a obsah třetích stran a shromažďování a používání vašich informací třetími stranami se řídí podmínkami použití a zásadami ochrany osobních údajů těchto třetích stran a webových stránek. Doporučujeme vám, abyste se nezávisle informovali o postupech ochrany osobních údajů těchto třetích stran a webových stránek.

 

Kromě toho VZPforForeigners.cz Health Insurance Limited nepodporuje, nenese odpovědnost a neposkytuje žádnou záruku nebo prohlášení ohledně kvality nebo přesnosti obsahu třetích stran nebo kvality nebo přesnosti poskytovaných informací, zboží nebo služeb nabízených na webových stránkách třetích stran.

Duševní vlastnictví


VZPforForeigners.cz Health Insurance Limited vlastní veškerá práva, titul a podíl na Stránkách a jejich vlastnickém obsahu, včetně všech práv duševního vlastnictví k nim. Všechna práva, která Vám zde nejsou výslovně udělena, jsou výslovně vyhrazena VZPforForeigners.cz Health Insurance Limited.

 
Úpravy nebo používání vlastnického obsahu VZPforForeigners.cz Health Insurance Limited pro jakýkoli jiný účel, než jak je výslovně povoleno v tomto dokumentu nebo na Stránkách, je přísně zakázáno. Žádné právo, nárok nebo podíl na takovém obsahu se na vás nepřevádí v důsledku přístupu k němu prostřednictvím webu. Pokud není uvedeno jinak, nesmíte kopírovat, upravovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, reprodukovat, publikovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, odkazovat na jiné webové stránky nebo vkládat do nich rámce, používat na jakékoli jiné webové stránce, převádět nebo prodávat jakýkoli proprietární obsah získaný z stránky, bez písemného souhlasu VZPforForeigners.cz Health Insurance Limited. Výše uvedený zákaz výslovně zahrnuje, ale není omezen na, praktiky „screen scraping“ a „data mining“.

Shromažďování a používání osobních údajů


Když používáte Stránku, můžeme použít technologii k automatickému shromažďování neosobních údajů, včetně: Data a časů, kdy jste navštívili Stránku nebo se přihlásili ke svému účtu. Stránky, které jste navštívili na webu, a obsah, který jste navštívili nebo si prohlíželi. Jakákoli vyhledávání, která jste provedli na webu.

V souvislosti s takovými automaticky shromažďovanými neosobními údaji můžeme používat analytické nástroje, abychom lépe porozuměli tomu, kdo používá stránky a jak je používají, a abychom mohli stránky spravovat a zlepšovat.

Výjimky


VZPforForeigners.cz Health Insurance Limited může zveřejnit informace shromážděné prostřednictvím Stránek, včetně Osobních údajů: (a) pokud to vyžaduje zákon; (b) pokud se v dobré víře domníváme, že zveřejnění je nezbytné k dodržení místních, státních nebo federálních zákonů nebo k reakci na soudní příkaz, soudní nebo jiné vládní předvolání nebo příkaz; nebo c) v případě konkurzního řízení.

Bezpečnost


VZPforForeigners.cz Health Insurance Limited podniká přiměřené kroky k ochraně Osobních údajů před neoprávněným nebo náhodným přístupem, zveřejněním, zneužitím nebo zpracováním nebo před změnou, zničením nebo ztrátou. Kromě toho jsou určité oblasti Stránek, například tam, kde jsou poskytovány informace o kreditní kartě nebo jiné platební údaje, navrženy tak, aby shromažďovaly a přenášely osobní údaje bezpečně. Protože však žádná bezpečnostní opatření nejsou dokonalá ani neprostupná, nemůžeme zaručit bezpečnost žádných informací, které nám předáte.

 

Použití Stránek je omezeno na VZPforForeigners.cz Health Insurance Limited a její oprávněné uživatele. Neoprávněný přístup nebo používání stránek, včetně, bez omezení, neoprávněného vstupu na stránky, zneužití hesel nebo zneužití jakéhokoli obsahu na stránkách, je přísně zakázáno.

Zřeknutí se záruk

Vezměte prosím na vědomí, že s používáním otevřených sítí, jako je internet, jsou spojena bezpečnostní a další rizika. Přístupem na stránky a jejich obsahem a jejich používáním výslovně taková rizika přebíráte. Přestože má VZPforForeigners.cz Health Insurance Limited v úmyslu, aby obsah nacházející se na Stránkách nebo na Stránkách byl přesný a spolehlivý, mohou se vyskytnout chyby a nepřesnosti. Kromě toho může VZPforForeigners.cz Health Insurance Limited kdykoli provádět změny, úpravy, doplnění, mazání a vylepšení obsahu poskytovaného na Stránkách. VZPforForeigners.cz Health Insurance Limited tedy nemůže a nezaručuje:
 

Bezpečnost, spolehlivost, přesnost, včasnost, užitečnost, přiměřenost, úplnost nebo vhodnost obsahu na Stránkách nebo;
 

osvobození od lidských a strojových chyb, opomenutí, zpoždění, přerušení nebo ztrát, včetně ztráty dat;
 

že stránka a její obsah nejsou napadeny viry nebo jiným kódem, který může poškodit váš počítač nebo systém;

že přístup na stránky bude nepřerušovaný nebo bezchybný; nebo

že vady nebo nepřesnosti budou opraveny do určitého času.

 

STRÁNKY A JEJICH OBSAH JSOU POSKYTOVÁNY NA ZÁKLADĚ „TAK, JAK JSOU“ A „JAK JSOU DOSTUPNÉ“, BEZ ŽÁDNÝCH PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU. V NEJVYŠŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM, VZPforForeigners.cz Health Insurance Limited ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, NÁROKU NA VEŘEJNÉ NÁROKY A PARTONFINEUL ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PRŮBĚH JEDNÁNÍ NEBO VÝKONU. PŘEBÍRÁTE CELKOVOU ODPOVĚDNOST A RIZIKO ZA SVŮJ PŘÍSTUP A POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A JEJICH OBSAHU.

 

VZPforForeigners.cz Health Insurance Limited ani její představitelé, ředitelé, zástupci, zaměstnanci, sponzoři nebo partneři za žádných okolností nenesou odpovědnost ani neručí za žádné přímé, nepřímé, náhodné, následné, zvláštní, exemplární, trestní nebo jiné škody, ať už se sídlem v smlouvy, deliktu nebo jiného, ​​vyplývajícího nebo jakkoli souvisejícího s vaším přístupem nebo používáním Stránek nebo jejich obsahu, i když byla VZPforForeigners.cz Health Insurance Limited upozorněna na možnost vzniku takových škod. Vaší jedinou nápravou v případě nespokojenosti se stránkou a/nebo jejím obsahem je přestat používat stránku a/nebo obsah.

Soukromí dětí


Zvláště důležitá je ochrana soukromí malých dětí. Z tohoto důvodu vědomě neshromažďujeme ani neuchováváme informace od osob mladších 13 let a žádná část našich stránek není strukturována tak, aby přitahovala osoby mladší 13 let. Pokud je vám méně než 13 let, nepoužívejte ani nepřistupujte k Stránky kdykoli nebo jakýmkoli způsobem. Pokud zjistíme, že Osobní údaje osob mladších 13 let byly shromažďovány na Stránkách bez ověřeného souhlasu rodičů, podnikneme příslušné kroky k odstranění těchto informací.

 


Kontaktní informace


Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se toho, jak je s vašimi osobními údaji nakládáno podle těchto Zásad nebo ohledně implementace zásad těchto Zásad, doporučujeme vám, abyste nás kontaktovali.

bottom of page